Евродепутатът прекрати квалификацията на Еко-токси лабораториите

На 29 декември 2016 г. членовете на ЕП издадоха известие на уебсайта си, че членът на ЕП прекрати квалификацията си за лаборатории по тестове за екологична токсичност.

"Наредбите за опазване на околната среда от нови химични вещества" (Наредба № 17 и 7 на ЕП) гласи, че китайските лаборатории провеждат екотоксични тестове за регистрация на нови химически вещества в Китай, ще бъдат признати от евродепутата. Евродепутатът през последните години призна общо 11 лаборатории.

Държавният съвет на Китай счита, че квалификацията на лабораториите може да бъде контролирана от поведението на пазара и по-добре да бъде отговорност на индустрията / асоциациите. Следователно членът на ЕП реши да прекрати признаването / квалификацията на лабораториите за изпитване за екотоксичност. В средносрочен план, евродепутатът ще повиши качествената проверка на получените доклади за тестове за екологична токсичност и ще отхвърли тестовите доклади, които не са достатъчно добри. Всъщност през последните месеци членовете на ЕП вече са били много по-строги относно получените доклади от изпитвания по време на оценката на новите досиета за регистрация на химични вещества.

   

Оригиналното известие (китайски) може да се намери на връзката по-долу,

  www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201701/t20170105_393888.htm