Регистрацията на нови химически вещества-информация заявка

(1) малък брой регистрирани: Регистрантът информация, основна информация, регистрация и използване на химични вещества

(2) лесна регистрация: малко количество информация, изисквана за регистрация и точката на топене, кипене точка, плътност, коефициенти на разпределение n октанол/вода, вода разтворимости

(3) според стандарт регистър: разделени на четири нива: 1 ~ 10 тона; 10 ~ 100 тона; 100 ~ 1000 тона; gt; 1000 тона; проста регистрация информация се изисква и допълнително физико-химични, токсикологични и екологични информация, оценка на риска, оценка на експозицията